Вести

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР ОГЛАС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

Број: 02-145/2023; тел/фах 034/510-173

Датум: 05.06.2023. год.

На основу чл. 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС,, 96/2019) и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-145/2023 од 05.06.2023.године, расписује се следећи

ОГЛАС

1.За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, на период од 2 месеца, односно до 31.08.2023.године једног запосленог следеће структуре ,

Назив посла: Медицинска сестра-техничар у амбуланти

Опис посла:

Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге, припрема за рад и одржава у исправном стању средства и прибор за рад, врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената, припрема пацијенте за дијагностичко терапијске процедуре, спроводи превентивне и куративне мере по налогу лекара: даје терапију, врши превијање, обраду ране , ЕКГснимања, одређивање шећера у крви, инхалацију, у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења, води прописану медицинску документацију, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

1.Средње образовање-Завршена Медицинска школа општег смера

2.Положен стручни испит

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе

4.Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

У Книћу 05 .06.2023.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић с.р.

 

 

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч