Стручни савет

Стручни савет Дома здравља Кнић разматра питања из свог делокруга, заузима ставове и доноси одлуке, а нарочито:

1. Разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља;
2. Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља;
3. Предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
4. Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља;
5. Прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља;
6. Предлаже чланове Управног и Надзорног одбора Дома здравља који се бирају из редова запослених у Дому здравља;
7. Предлаже директору чланове Етичког одбора;
8. Доноси пословник о свом раду;
9. Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Дома здравља.

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ САВЕТА

Др Драгољуб Јанићевићздравствена заштита одраслих становника

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ САВЕТА

Др Данијела Аксентијевићздравствена заштита одраслог становништва
Др Милан Зечевићхитна медицинска помоћ
Др Гојко Белићстоматологија
Др Љиља Илићспец.- консултативна делатност
Др Снежана Васиљевић Шебекздравствена заштита жена

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

© 2022 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs