Вести

ОГЛАС - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” КНИЋ

Број: 01-245/2024;

Датум: 29.05.2024. године

К Н И ЋНа основу чл. 7 и чл. 8 Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Обавештења Министарства здравља број 112-01-00394/2024-02 од 10.05.2024.године и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић број: 01-244/2024 од 29.05.2024.године, расписује се следећи

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Доктор медицине изабрани лекар – број извршилаца 2

Опис посла: Истражује, прати и проучава здравствено стање, хигијенске прилике и услове живота и рада одраслих становника, превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге менталне поремећаје, спроводи активну здравствену заштиту, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници, организује и спроводи систематске, циљане и скрининг прегледе, прописује лекове и медицинска средства као и медицинско-техничка помагала, упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења, води потребну медицинску документацију, врши процену радне способности, издаје лекарска уверења, обавља кућне посете и прегледе у кући болесника, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, утврђује време и узрок смрти, ради у превентивним саветовалиштима, води потребну медицинску документацију, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

1. Услови које кандидат мора да испуњава:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године или на основним студијама из области медицине у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године)

- Завршен Медицински факултет

- Положен стручни испит за занимање доктора медицине

- Лиценца за рад издата од надлежне лекарске коморе

- Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

2. Кандидат је обавезан да уз пријаву на конкурс приложи следећа документа:

- биографију;

- фотокопију личне карте;

- оверену фотокопију дипломе о стручној спреми;

- оригинал извода из матичне књиге рођених;

- оригинал уверења о држављанству;

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- оверену фотокопију лиценце, односно Решења о издавању или обнављању лиценце или доказ да је поднет захтев за издавање, односно обнову лиценце;

- личну радну дозволу уколико је кандидат страни држављанин.

Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“, улица Димитрија Михаиловића број 5, 34240 Кнић, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место Доктор медицине изабрани лекар“. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

Све додатне информације се могу добити на телефон 034/510-173 или путем e-mail адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

У Книћу 29.05.2024.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч