Вести

ПОТРЕБАН ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” КНИЋ

Број: 01-246/2024;

Датум: 29.05.2024. године

К Н И ЋНа основу чл. 7 и чл. 8 Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Обавештења Министарства здравља број 112-01-00394/2024-02 од 10.05.2024.године и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић број: 01-244/2024 од 29.05.2024.године, расписује се следећи

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – број извршилаца 1

Опис посла: Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа, води управни поступак из делокруга рада, припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова, припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима, води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова, припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова, даје стручну подршку у процесу формирања планова рада, даје стручну подршку у области канцеларијског пословања, израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже правне мере, обавља кадровске послове, обавља имовинско-правне послове, обавља послове јавних набавки, спроводи набавке на које се Закон не примењује, пружа стручну помоћ у раду комисија и стручних тела, припрема материјал и води записнике са седница Управног и Надзорног одбора, заступа Дом здравља пред судом по овлашћењу директора, даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа, води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа, за свој рад одговара директору и Управном одбору. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

1. Услови које кандидат мора да испуњава:

- Високо образовање (на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године)

- Завршен Правни факултет

- Знање рада на рачунару

2. Кандидат је обавезан да уз пријаву на конкурс приложи следећа документа:

- биографију;

- фотокопију личне карте;

- оверену фотокопију дипломе о стручној спреми;

- оригинал извода из матичне књиге рођених;

- оригинал уверења о држављанству;

- личну радну дозволу уколико је кандидат страни држављанин.

Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“, улица Димитрија Михаиловића број 5, 34240 Кнић, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

Све додатне информације се могу добити на телефон 034/510-173 или путем e-mail адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

У Книћу 29.05.2024.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч