Вести

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ 28/05/2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” КНИЋ

Број: 01-237/2024;

Датум: 27.05.2024. године

К Н И ЋНа основу чл. 7 и чл. 8 Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Обавештења Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 16.05.2024.године и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић број: 01-236/2024 од 27.05.2024.године, расписује се следећи

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, најдуже до 31.08.2024.године

Медицинска сестра-техничар у амбуланти

Опис посла: Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге, припрема за рад и одржава у исправном стању средства и прибор за рад, врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената, припрема пацијенте за дијагностичко терапијске процедуре, спроводи превентивне и куративне мере по налогу лекара: даје терапију, врши превијање, обраду ране, ЕКГ снимања, одређивање шећера у крви, инхалацију, у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења, води прописану медицинску документацију, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

1. Услови које кандидат мора да испуњава:

- Средње образовање - Завршена Медицинска школа општег смера

- Положен стручни испит

- Лиценца за рад издата од надлежне коморе

- Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара

2. Кандидат је обавезан да уз пријаву на конкурс приложи следећа документа:

- биографију;

  • фотокопију личне карте;

  • фотокопију дипломе о стручној спреми;

  • извода из матичне књиге рођених;

  • уверења о држављанству;

  • уверења о положеном стручном испиту;

  • личну радну дозволу уколико је кандидат страни држављанин.

Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“, улица Димитрија Михаиловића број 5, 34240 Кнић, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место Медицинска сестра техничар у амбуланти“. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

Све додатне информације се могу добити на телефон 034/510-173 или путем e-mail адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

У Книћу 27.05.2024.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч