Вести

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић” Кнић

Број: 01-198/2024; тел/фах 034/510-173

Датум: 22.04.2024. годинеНа основу Уговора о међусобним правима и обавезама у реализацији Пројекта закљученом између Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић” Кнић и Општине Кнић бр. 02-193/2024од 19.04.2024. године, расписује се следећи

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време медицинске сестре у пројекту ,,Повећана доступност старијим лицима из удаљених насеља услугама здравствене заштите са фокусом на жене старије од 65 година”, са пуним радним временом, најдуже до 31.12.2024.годинеI Медицинска сестра-техничар – број извршилаца: 1

Опис посла: Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге, припрема за рад и одржава у исправном стању средства и прибор за рад, врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената, припрема пацијенте за дијагностичко терапијске процедуре, спроводи превентивне и куративне мере по налогу лекара: даје терапију, врши превијање, обраду ране, ЕКГснимања, одређивање шећера у крви, инхалацију, у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења, води прописану медицинску документацију, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.Услови:

  1. Средње образовање - Завршена Медицинска школа општег смера

  2. Положен стручни испит

  3. Лиценца за рад издата од надлежне коморе

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену копију дипломе о завршеној Медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе, извод из МКР и уверење о држављанству.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић, улица Димитрија Михаиловића број 5, 34240 Кнић.

 

 

 

У Книћу 22.04.2024.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч