Вести

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић” Кнић

Број: 01-198/2024; тел/фах 034/510-173

Датум: 22.04.2024. годинеНа основу Уговора о међусобним правима и обавезама у реализацији Пројекта закљученом између Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић” Кнић и Општине Кнић бр. 02-193/2024од 19.04.2024. године, расписује се следећи

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време доктора медицине у пројекту ,,Повећана доступност старијим лицима из удаљених насеља услугама здравствене заштите са фокусом на жене старије од 65 година”, са пуним радним временом, најдуже до 31.12.2024.годинеI Доктор медицине – број извршилаца: 1

Опис посла: Истражује, прати и проучава здравствено стање, хигијенске прилике и услове живота и рада одраслих становника, превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге менталне поремећаје, спроводи активну здравствену заштиту, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници, организује и спроводи систематске, циљане и скрининг прегледе, прописује лекове и медицинска средства као и медицинско-техничка помагала, упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења, води потребну медицинску документацију, врши процену радне способности, издаје лекарска уверења, обавља кућне посете и прегледе у кући болесника, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, ради у превентивним саветовалиштима, води потребну медицинску документацију, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

  1. Високо образовање: на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године; на основним студијама из области медицине у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

  2. Завршен Медицински факултет

  3. Положен стручни испит за занимање доктора медицине

  4. Лиценца за рад издата од надлежне лекарске коморе

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе, извод из МКР и уверење о држављанству.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић, улица Димитрија Михаиловића број 5, 34240 Кнић.

 

 

 

У Книћу 22.04.2024.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч