Вести

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЛЕКАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

Број: 01-351/2021;   тел/фах 034/510-173

Датум: 11.02.2022. год.

На основу  Уговора о финансирању  Пројекта закљученом између  Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, и Општине Кнић број: 01-351/2021 од 31.12.2021.године, расписује се

                                                                                  ОГЛАС

За пријем у радни однос једног лекара на одређено време у пројекту  ,,Повећана доступност услуга здравствене заштите старијим лицима из удаљених насеља са фокусом на жене старије од 65 година,, на период од 12 месеци, са пуним радним временом

1.Опис посла: 1 ЛЕКАР

Истражује, прати и проучава здравствено  стање, хигијенске прилике и услове живота и рада одраслих становника,превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге менталне поремећаје, спроводи активну здравствену заштиту , спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници, упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења, води потребну медицинску документацију, врши процену радне способности, издаје лекарска уверења, обавља кућне посете и прегледе у кући болесника, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

1.Високо образовање: Завршен медицински факултет

2.Положен стручни испит за звање доктора медицине

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету , оверену копију уверења о положеном стручном испиту  и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе .  

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

У Книћу 11.02.2022.год.                                                   ВД  ДИРЕКТОР

                                                                                         Др Марија Трифуновић

НАШИ ПАРТНЕРИ

Ministarstvo zdravlja
RFZO
IZJZKG
Moj doktor
Opstina Knic
apotekakg
dzkg
kc kg

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

© 2022 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs