Вести

Оглас - лабораторијски техничар

Оглас за пријем у радни однос лабораторијског техничара.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

Број: 02-635/2019;   тел/фах 034/510-173

Датум: 30.10.2019. год.

На основу Одлуке директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-635/2019 од 30.10.2019.године, расписује се следећи

                                                                                  ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време, ради замене одсутног радника до повратка са дужег одсуства, са пуним радним временом

1.Назив посла: Лабораторијски техничар

Опис посла:

Узима узорке биолошког материјала за хематолошке и биохемијске анализе у лабораторији и на терену, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања ,ради на  хематолошким и биохемијским анализаторима, припрема, одржава и врши контролу  исправности лабораторијске опреме, води потребну медицинску документацију, учествује у изради конкурсне документације у јавним набавкама лабораторијског материјала, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

1.Средње образовање: Завршена медицинска школа лабораторијског смера

2.Положен стручни испит

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе.

4.Најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи лабораторијског смера, оверену копију уверења о положеном стручном испиту  и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе.  

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

У Книћу 30 .10.2019.год.                                                    ДИРЕКТОР

                                                                                             Др Радомир Ерић

 

НАШИ ПАРТНЕРИ

Ministarstvo zdravlja
RFZO
IZJZKG
Moj doktor
Opstina Knic
apotekakg
dzkg
kc kg

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

Најновије вести

© 2020 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs